Co robić w razie niewypłacalności dłużnika

W sytuacji kiedy wierzyciel czuje się pokrzywdzony przez działania dłużnika, może skorzystać z tzw. skargi pauliańskiej. Jej zadaniem jest uchronienie wierzyciela przed nieuczciwymi praktykami jego dłużnika.

Jeżeli zajdzie sytuacja, w której w wyniku czynności prawnej dłużnika, osoba trzecia zyskała jakąkolwiek korzyść majątkową, a czynności zostały wykonane z pokrzywdzeniem wierzyciela, przysługuje mu prawo do uznania owej czynności za bezskuteczną. Oczywiście należy udowodnić zamierzone działanie dłużnika, a także to, że osoba trzecia miała świadomość działania na szkodę wierzyciela, lub nie miała żadnych przeszkód, aby dojść prawdy w tej kwestii. Jest to niezbędnym warunkiem zastosowania skargi pauliańskiej.

Jednakże prawodawca na wierzyciela nakłada obowiązek udowodnienia uświadomienia dłużnika w tej kwestii. Niezbędne będą mu do tego takie dowody pośrednie jak chociażby znajomość trudnej sytuacji finansowej dłużnika, lub też nieuzasadnionego ekonomicznie działania dla danej czynności w konkretnym okresie czasu. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego też ustanowiono kilka prawnych domniemań w tym kierunku.

Jednym z domniemań jest pozostawanie w bliskich kontaktach osoby trzeciej oraz dłużnika. Kolejne dotyczą różnych form darowizn. Inne domniemanie wiąże się z przedsiębiorcami. Zakłada się bowiem, że gdy przedsiębiorca w wyniku dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela czynności prawnej, uzyskał korzyść majątkową, był on w ciągłych kontaktach gospodarczych z dłużnikiem, raz miał świadomość krzywdzącego charakteru tych działań.

Korzystne są dla wierzycieli także sytuacje, w których w wyniku dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela czynności prawnej, osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bez żadnych kosztów własnych. Wierzycielowi wówczas przysługuje prawo do żądania uznania takiej czynności za bezskuteczną, nawet gdy osoba ta nie miała świadomości, oraz nie mogła się dowiedzieć w żaden sposób, że działanie to będzie krzywdzące dla wierzyciela.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments