Czy trzeba płacić podatek VAT od niezapłaconych faktur?

Wielu przedsiębiorców znalazło się w sytuacji, w której nabywcy nie zapłacili im za towary lub usługi. Muszą oni jednak zapłacić podatek VAT, pomimo że nigdy nie zobaczyli na swoim koncie wynagrodzenia za dany produkt czy usługę. Warto równocześnie podkreślić, że w niektórych przypadkach podatek od niezapłaconych faktur można odzyskać dzięki tzw. uldze na złe długi. Skorzystanie z niej umożliwiają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług – dotyczy to jednak jedynie wierzytelności, które powstały po 1 czerwca 2005 r.

Które wierzytelności podlegają uldze na złe długi?

Podatnicy mają prawo do skorygowania podatku należnego z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, jeżeli wierzytelności te są nieściągalne i stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Korekta taka może dotyczyć również kwoty podatku, która przypada na część kwoty długu odpisanego jako nieściągalny.

Trzeba jednak pamiętać, że za wierzytelności nieściągalne uznaje się jedynie te, których nieściągalność została potwierdzona: oświadczeniem właściwego organu postępowania egzekucyjnego, postanowieniem sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika obejmującej likwidację całego jego majątku, orzeczeniem o ukończeniu postępowania upadłościowego, które obejmowało likwidację majątku dłużnika lub protokołem, który potwierdzi, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności są równe lub wyższe niż jej wysokość. Inne nieściągalne wierzytelności nie są podstawą do skorygowania podatku VAT.

Ponadto, aby korekta podatku VAT była możliwa, dostawa towaru do odbiorcy lub świadczenie usługi muszą odbywać się w momencie, w którym nie był on w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Warto jednak podkreślić, że data ta dotyczy momentu sprzedaży towaru lub wykonania usługi, a nie dnia, w którym korzysta się z korekty.

Wierzytelności muszą także zostać wcześniej wykazane w deklaracji podatkowej jako obrót opodatkowany i podatek należny, nie mogą być uregulowane w innej formie lub zbyte, a od daty wystawienia faktury (podstawy do dokonania odpisu) nie może minąć więcej niż 5 lat – okres ten liczy się od początku roku, w którym faktura została wystawiona. Wierzyciel musi również zawiadomić dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych i poczekać 28 dni na uregulowanie płatności przez dłużnika. Jeśli nie dokona on w tym czasie spłaty długu, wierzyciel zyska prawo do dokonania korekty podatku.

Co zrobić, gdy dłużnik ureguluje odpisaną od podatku wierzytelność?

Spełnienie powyższych warunków powoduje, że podatnik może dokonać korekty podatku w deklaracji za okres rozliczeniowy wypadający po miesiącu, w którym dłużnik został poinformowany o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych. Podczas składania deklaracji należy zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla dłużnika o zaistniałej sytuacji i podać kwotę korekty podatku należnego, a także poinformować o tym fakcie samego dłużnika – nie później niż na 7 dni od dnia dokonania korekty. Kopię wysłanego do niego zawiadomienia należy wysłać również do właściwego dłużnikowi urzędu skarbowego.

Może się jednak zdarzyć, że po dokonaniu korekty, dłużnik ureguluje wierzytelność. Podatnik musi wtedy pamiętać, że ma on w takim przypadku obowiązek wykazania wyższego podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność zapłacono. Dotyczy to jednak jedynie tej części długu, która została uregulowana, nie zaś jego całości.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments