Czym jest postępowanie zabezpieczające?

Postępowanie zabezpieczające stanowi odrębne, samodzielne postępowanie pełniące funkcję pomocniczą wobec określonego postępowania rozpoznawczego. Jego główną rolą jest udzielenie ochrony tymczasowej – prawnej wierzycielowi. Polega ona przede wszystkim na zapewnieniu konkretnemu wierzycielowi wykonania orzeczenia sądu, które zapadnie w dalszej, bądź bliższej przyszłości.

Warto pamiętać, że skoro postępowanie zabezpieczające to samodzielny rodzaj postępowania cywilnego, to nie stanowi części składowej postępowania egzekucyjnego. Udzielenia owego zabezpieczenia można z powodzeniem żądać w różnego rodzaju sprawach cywilnych, które podlegają rozpoznaniu przez sąd, czy też polubowny sąd.

Postępowanie zabezpieczające za cel stawia sobie udzielenie wierzycielowi chociażby tymczasowej ochrony prawnej. Jak już zostało wspomniane, polega ona na pomocy wierzycielowi w skutecznym zaspokojeniu w oparciu o orzeczenie, które ma zapaść w przyszłości. Innymi słowy za istotę postępowania tego uważa się zabezpieczenie roszczenia, nie będącego jeszcze stwierdzonym tytułem wykonawczym. W innym przypadku takie dochodzenie nie miałoby większego sensu.

Wiedzieć należy, że Kodeks Postępowania Cywilnego uwzględnia pewien wyjątek. Otóż możliwe jest udzielenie zabezpieczenia już po uzyskaniu przez konkretnego wierzyciela tytułu wykonawczego w sytuacji, w której zabezpieczenie dotyczy na przykład świadczenia, którego okres spełnienia nie nastąpił dotychczas. Co ciekawe, postanowienie dotyczące udzielenia zabezpieczenia z powodzeniem może zostać wydane jeszcze przed wszczęciem postępowania w określonej sprawie.

Tu pojawia się bardzo nurtujące pytanie: Kto może skorzystać z tego rodzaju zabezpieczenia? Również i tę kwestię zawarto w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Jasno stwierdzono, że może go żądać każda strona, czy też uczestnik postępowania. Niemniej jednak w przypadku, kiedy uprawdopodobni roszczenia, a także interes prawny w oparciu o udzielenie zabezpieczenia. Warto pamiętać, że dane zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia danego roszczenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ustawa stanowi inaczej. W innym przypadku nie miałoby to sensu oraz byłoby sprzeczne z ogólnym celem, jak i istotą postępowania, o którym aktualnie mowa.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments