Czym w praktyce jest obrót wierzytelności?

Na temat samego obrotu wierzytelnościami można mówić w dwojaki sposób. Pierwszy to bezpośredni, z kolei drugi – adekwatnie – pośredni. Bezpośredni obrót wierzytelności opiera się na zakupie wierzytelności celem ich dalszej windykacji, czy też odsprzedaży lub zamianie na winne wierzytelności. Z kolei obrót pośredni sprowadza się do takich form, jak na przykład faktoring.

Mówiąc o obrocie wierzytelnościami, należy pamiętać, że jest on regulowany przez Kodeks Cywilny. W myśl tych przepisów, cedent, czyli wierzyciel ma prawo do dokonania przelewu – cesji wierzytelności. Innymi słowy, może ją przenieść na osobę trzecią, czyli cesjonariusza i to bez zgody dłużnika. Niemniej jednak nie może do tego dojść w sytuacji, w której zabrania tego ustawa, umowa lub właściwość danego zobowiązania.

Najczęściej dochodzi do zbycia wierzytelności wymagalnych. Są to te, których termin zapłaty już minął. W większości przypadków koszt wierzytelności cedowanej jest niższy niż wartość nominalna. Pamiętać jednak należy, że wraz z przejściem wierzytelności na innego nabywcę, przechodzą również wszelkie prawa – również do roszczenia zaległych odsetek.

Wbrew pozorom przedmiotem cesji może być niemalże każda wierzytelność, o ile jest ona zbywalna. Wśród wierzytelności, której przelewu nie można dokonać to prawo: odkupu, dożywocia, pierwokupu, ale również udział danego wspólnika w spółce cywilnej. Ponadto zaliczyć tutaj można także roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynu niedozwolonego. Wyjątkiem tu są roszczenia już wymagalne oraz uznane na piśmie, czy też przyznane ściśle prawomocnym wyrokiem sądu.

Odnosząc się do niektórych kategorii wierzytelności można wyznaczyć ograniczenia względem ich zbycia. Mowa tutaj również o przelewie, uzależniając tym samym skuteczność zbycia od określonych warunków, wśród których wymienić można na przykład:

  •  zastaw – przeniesienie z wierzytelnością zabezpieczającą;
  •  hipoteka zwykła – przeniesienie z wierzytelnością zabezpieczającą;
  •  wierzytelność dzierżawcy wobec danego wydzierżawiającego – przeniesienie za zgodą wydzierżawiającego.

Ponadto, jeśli chodzi o przelew wierzytelności, nie można go również dokonać w przypadku sprzeciwu właściwości zobowiązania. Nie jest możliwe tym samym przelanie prawa do alimentów, wierzytelności z umowy poręczenia, prawa do autorstwa określonego utworu, czy na przykład wierzytelności z umowy o dzieło. Niemniej jednak instytucja przelewu wierzytelności może zostać wykorzystana zarówno przez banki, jak również bezpośrednio w obrocie handlowym.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments