Egzekucja z ruchomości i jej zajęcie

Jednym ze sposobów egzekucji jest egzekucja z ruchomości. Wierzyciel, więc powinien ją wskazać w stosownym wniosku egzekucyjnym. Dzięki temu, komornik może przy postępowaniu uwzględnić ruchomy majątek dłużnika.

Komornik, według prawa, może zająć wszelką ruchomość, która znajduje się we władaniu danego dłużnika. Co więcej, nie jest w tym momencie ważne, czy stanowi on faktyczną własność wobec tej rzeczy, czy też nie.

Warto wiedzieć, że egzekucja z ruchomości podlega pod kompetencje komornika sądowego, który działa przy sądzie stosownym względem usytuowania ruchomości. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak wybranie indywidualne komornika przez wierzyciela.

Egzekucja z ruchomości opiera się na jej zajęciu przez komornika. Można tego dokonać względem ruchomości, która znajduje się we władaniu dłużnika, ale również we władaniu wierzyciela, który dokonał skierowania do nich egzekucji. Pamiętać należy, że ruchomości, które należą do dłużnika, niemniej będące w posiadaniu osoby trzeciej wymagają nieco innego podejścia. Otóż jest to możliwe jedynie wtedy, kiedy osoba ta zgodzi się na zajęcie, bądź przyzna, że dana ruchomość stanowi własność dłużnika.

Zajęcie ruchomości musi być poparte stosownym wpisem do protokołu zajęcia. Jego odpis komornik musi bezwzględnie dostarczyć dłużnikowi oraz współwłaścicielom zajętej ruchomości. Jest to oczywiście stosowne o ile takowi istnieją oraz nie są dłużnikami. Z kolei dłużnik powinien komornikowi wymienić wszelkie ruchomości, które znajdują się w jego władaniu. Względem nich powinno przysługiwać prawo żądania zwolnienia ich z egzekucji. Co więcej, wówczas powinno nastąpić wskazanie tychże osób.

Jak już zostało wspomniane, komornik wycenia wszelkie ruchomości, po czym umieszcza je w specjalnym protokole zajęcia. Zdarzyć się jednak może sytuacja, w której uzna, że konieczne jest wzięcie pod uwagę zdania biegłego. W niektórych sytuacjach wierzyciel, czy też dłużnik sporządzają skargę, która zawiera zarzuty względem oszacowania, czy też wyceny ruchomości przez komornika.

Wbrew pozorom, zajęte ruchomości przez komornika wciąż pozostają we władaniu osoby, u której zostały zajęte. Mowa tutaj również o dłużniku. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest oddanie zajętych ruchomości bezpośrednio pod dozór innej osoby. Wówczas nie wyłącza się wierzyciela. Osoby te pełnią wszelkie obowiązki dozorcy, z kolei komornik dostarcza im protokół zajęcia. Natomiast zmianę dozorcy ustala się dopiero po wysłuchaniu stron. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zmiana staje się nagłą koniecznością.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments