Forma zabezpieczania wierzytelności – umowa poręczenia

Zawierając umowy, niezależnie od treści, formy czy przeznaczenia, powinno się szukać różnych form zabezpieczenia wykonalności zawartych w nich informacji. Umowy często dotyczą kwestii finansowych, zabezpieczenie powinno więc być fundamentem wykonalności zawartych w ustaleniach postanowień. Jednym ze skutecznej formy asekuracji, która zabezpiecza interesy wierzyciela, jest umowa poręczenia, która jako dodatkową formę zabezpieczenia wskazuje osobę trzecią.

Znalezienie najlepszego rozwiązania

W przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie wywiązać się ze wszystkich zawartych w umowie treści, osoba która poręcza podpisem na umowie pod wiarygodność dłużnika, zobowiązana jest do wykonania wszystkich postanowień zawartych w umowie. Osoba, która własnoręcznym podpisem potwierdza wiarygodność dłużnika określana jest jako poręczyciel. Jest jednak jedna sztandarowa zasada, która określa, w jaki sposób owa umowa powinna zostać zawarta – musi być sporządzona w formie pisemnej. Różnego rodzaju ustalenia, które nie kończą się sporządzeniem dokumentu, nie mogą być określane jako umowa poręczenia.

Definicja jasno określa, że koniecznością jest sporządzenie i podpisanie dokumentu. Nie jest jasno określone kto powinien zaproponować podpisanie umowy poręczenia. Może tego domagać się sam dłużnik (kontrahent), jak również wierzyciel. Z reguły owej formy zabezpieczenia wymaga osoba, której najbardziej zależy na sfinalizowaniu całej transakcji – czyli wierzyciel. Należy jeszcze wspomnieć w tym miejscu, że osobą trzecią, która zabezpiecza interesy wierzyciela i potwierdza wiarygodność dłużnika, może być osoba fizyczna, jak i prawna.

Niezbędne formalności

Przy podpisywaniu umowy poręczenia niezwykle istotną kwestią jest określenie terminu jej wykonalności oraz zakresu odpowiedzialności osoby trzeciej. Jeżeli ustalenia dotyczą roszczeń przyszłych należy ustalić zakres odpowiedzialności osoby, która umowę potwierdza. W zasadzie jest to jeden z warunków podpisania takiego dokumentu. Powinno w nim być jasno określone, czy osoba poręczająca zobowiązuje się w razie braku wykonalności zawartych w umowie kwestii przez kontrahenta, do wywiązania ze wszystkich ustaleń, czy tez tylko z części, z zaznaczeniem których treści dotyczy odpowiedzialność poręczyciela. Poręczenie za dług przyszły powinno zostać określone w formie pieniężnej.

Zdarzają się jednak umowy, które strice nie dotyczą kwestii finansowych. W takich przypadkach należy jednoznacznie określić i zawrzeć w umowie rodzaj oraz formę odpowiedzialności poręczyciela. Kryteria odpowiedzialności mogą odnosić się do działań, jakości towaru lub usługi, ilości czy rodzaju wykonywanej odpowiedzialności. Z reguły w umowie poręczenia powinien być określony termin wykonania zobowiązania. Zdarzają się jednak przypadki, że umowy poręczenia zawierane są na terminy w których jasno nie określa się termin wykonania (umowy te jednak są rzadkością, najczęściej jest jasno zdefiniowany czas realizacji).

W przypadku, gdy umowa dotyczy zobowiązań finansowych, najczęściej określa się również termin realizacji świadczeń. Wspomniane zostało, że wierzyciel może „przejąć” całe zobowiązanie dłużnika lub tylko jego część. Wszystko zależy od treści dokumentu (jeśli poręczyciel zobowiązuje się, w przypadku nieterminowości dłużnika, do pokrycia kosztów kar umownych czy odsetek, będzie do tego zobowiązany pod przymusem prawnym – są to tzw. świadczenia uboczne).

Najczęściej dłużnik, jak i osoba poręczająca są traktowane równorzędnie. Wierzyciel o wykonanie roszczeń może zwrócić się zarówno do poręczyciela czy dłużnika. Niekiedy jednak w umowach poręczenia zawiera się formę dochodzenia do swoich praw prze wierzyciela. Często określa się sposób w jaki osoba wymagająca wykonania umowy może „dochodzić” swoich praw.

Wywiązywanie się osoby poręczającej, a nie dłużnika

W takim przypadku osoba spłacająca zadłużenie może wystąpić do wcześniejszego dłużnika, w celu odzyskania wszystkich świadczeń. Podsumowując, poręczyciel staje się wierzycielem i podejmuje działania mające na celu odzyskanie wcześniej utraconych zobowiązań (jako poręczyciel).

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments