Kto pokrywa wydatki z egzekucji?

W toku postępowania egzekucyjnego narastają stosunkowo wysokie koszta. Wówczas, w formie zaliczki pokrywa je wierzyciel. W niektórych przypadkach, może on jednak zostać zwolniony z tych wydatków, w toku postępowania egzekucyjnego, czy też sądowego. Jest to zasadne również w sytuacji, jeśli wierzyciel nie korzysta ze zwolnienia ustawowego od obowiązku ponoszenia wskazanych kosztów.

W przypadku skutecznego postępowania, wydatki które ponosi wierzyciel, egzekwowane są od dłużnika. Wówczas możliwy jest zwrot poniesionych kosztów wierzyciela. Niemniej jednak w przypadku bezskutecznej egzekucji, bezpośrednio na tytule wykonawczym umieszczona jest przez komornika adnotacja z informacją o kosztach, jakie ponosi w toku egzystencji wierzyciel.

Pamiętać jednak należy, że komornikowi należy się zwrot wszelkich wydatków gotówkowych, które ponosi w toku egzekucji, niemniej wyłącznie w zakresie określonych ustawą. Komornik może domagać się uiszczenia wydatków, związanych z:

  • należnościami biegłych, między innymi za oszacowanie nieruchomości, bądź też ruchomości;
  • kosztami obwieszczania ogłoszeń, dotyczących licytacji, umieszczanych w gazetach;
  • kosztami specjalistycznego transportu, pozamiejscowym przejazdem, przechowywaniem oraz ubezpieczaniem zajętych ruchomości;
  • należnościami wszystkich osób powołanych do udziału w czynności, na przykład policji;
  • kosztami pozaterenowego działania komornika;
  • kosztami związanymi z dostarczeniem dóbr pieniężnych;
  • kosztami pozyskania niezbędnych informacji oraz zabezpieczenia;
  • kosztami względem doręczenia korespondencji, wyjątek stanowią tutaj koszta związane z doręczeniem wszystkim stronom zawiadomienia dotyczącego wszczęcia danej egzekucji, bądź też postępowania zabezpieczającego.

W tym momencie należy zwrócić uwagę na fakt, że komornik w powyższych sytuacjach może żądać od strony lub odrębnego uczestnika strony zaliczki. Od niej zależne stają się wszelkie wykonywane czynności. Musi jednak wykazać odpowiednie przesłanki, gdyż samoistne wymaganie od stron pieniędzy, bez jakiegokolwiek wyjaśnienia jest niedopuszczalne. Wszelkie działania komornicze poparte są specjalnymi przepisami prawa, których bezwzględnie muszą przestrzegać, niezależnie od sytuacji, z jaką się spotkali w toku egzekucji komorniczej.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments