Ochrona wierzyciela dzięki skardze pauliańskiej

Wierzyciel w bardzo prosty sposób może dopuścić się zakwestionowania czynów dłużnika, który ewidentnie, wyprowadza swój majątek w sposób niewłaściwy. Mowa tutaj na przykład o przekazywanie darowizn na rzecz własnej rodziny, bądź sprzedawanie go po znacznie zaniżonej cenie. Aby tego dokonać w sposób zgodny z prawem, można posłużyć się skargą pauliańską, która unormowana jest w artykule 527 Kodeksu Cywilnego.

Z powodzeniem, wierzyciel może skorzystać z instytucji skargi pauliańskiej wyłącznie w określonych okolicznościach. Innymi słowy, muszą zostać spełnione pewne warunki. Zaliczyć do nich można:

  • pozyskanie korzyści majątkowych przez postronną osobę trzecią, w oparciu o dokonywanie czynności prawnych dłużnika, gdzie dochodzi do pokrzywdzenia wierzyciela;
  • działanie dłużnika z pełną świadomością pokrzywdzenia wierzyciela;
  • osoba trzecia wie, bądź może w łatwy sposób się do wiedzieć o czynności prawnej mimo zachowania odpowiedniej staranności.

Pamiętać należy, że to wierzyciel musi udowodnić zaistniałą sytuację. Bez tego niestety nie może dojść do powstrzymania dłużnika przed wydawaniem własnego majątku. Wierzyciel jednak może wykorzystać szereg zapisów prawnych, które wpierają go w tym trudnym zadaniu. Mowa tutaj między innymi o artykułach Kodeksu Cywilnego od artykułu 527 do artykułu 529.

Co więcej, wierzyciel może żądać tego, by czynność prawna uznana została za bezskuteczną względem niego. To w konsekwencji prowadzi do możliwości zaspokojenia się z tytuły tych składników, które opuściły majątek dłużnika, bądź wręcz przeciwnie – nie weszły do niego w jawny sposób. W tym przypadku powództwo nie jest kierowane względem dłużnika, a już wobec osoby trzeciej. Wierzytelność ta jednak musi przysługiwać danej osobie co najmniej do chwili zamknięcia rozprawy.

Co ciekawe, wierzytelność nie musi zostać ściśle określona względem własnej wysokości. Musi ona jednak istnieć w sytuacji kiedy dłużnik wykorzystał zaskarżaną czynność. Ponadto wierzytelność ta musi przejawiać możliwość zaskarżenia. Wierzyciel może wystąpić ze skargą pauliańską również przeciwko jednego z obecnych współdłużników solidarnych. W zaistniałej sytuacji, wypłacalność innych dłużników nie stanowi przeszkody do uwzględnienia powództwa. Wierzyciel nie może w takim działaniu przekroczyć pięciu lat, licząc od daty czynności.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments