Odzyskanie alimentów w 4 krokach

Przepisy prawa, szczególnie te dotyczące rodziny i opieki nad dziećmi, jasno stwierdzają, że istnieje obowiązek alimentacyjny rodziców, względem jeszcze nie mogących się samodzielnie utrzymać dzieci. Coraz częściej jednak zdarzają się sytuacje, kiedy po rozwodzie małżonków jeden z nich unika płacenia alimentów na wspólne dziecko. Jak się w takiej sytuacji zachować i odzyskać wszystkie zaległe należności? Przede wszystkim należy kierować się dość jasnymi, czterema krokami.

1. Pozyskanie zasądzającego alimenty wyroku

Najbardziej odpowiednim organem celem wszczęcia egzekucji jest po prostu komornik. Zazwyczaj wybiera się takiego, który odpowiada właściwemu miejscu zamieszkania dłużnika, bądź wierzyciela. Aby jednak wszcząć egzekucję, należy uprzednio wystąpić do właściwego sądu rejonowego, który podlega pod dany obszar z żądaniem zasądzenia alimentów.

Warto wówczas wiedzieć, że pozew ten zwolniony jest z jakichkolwiek opłat sądowych. Po uwzględnieniu go, sąd wydaje postanowienie, na którego mocy jest możliwe wszczęcie egzekucji przez stosownego komornika. Działanie to odbywa się w oparciu o majątek, jaki posiada dłużny rodzic.

2. Wnioskowanie do komornika

Nie muszą zajść wymagające przesłanki, ku temu by oczekiwać na odzyskanie zasądzonych alimentów, aż do czasu uprawomocnienia się orzeczenia. Wniosek dotyczący wszczęcia egzekucji można złożyć już w dniu wydania przez sąd stosownego orzeczenia. Wszelkie wyroki zasądzające alimenty przejawiają charakter natychmiastowej wykonalności rat po dniu wniesienia danego powództwa. Z kolei w przypadku rat sprzed tego okresu można żądać tych, które nie są dłuższe niż trzy miesiące.

Pamiętać należy jednak o tym, by wyrok sądowy posiadał klauzulę wykonalności. Bez urzędowej pieczęci, która stwierdza wykonalność danego wyroku przez organy państwowe nie ma racji bytu. Ponadto, składając egzekucyjny wniosek, należy zadbać o:

  • wypełnienie wniosku egzekucyjnego, gdzie należy podać takie informacje, jak na przykład podstawowe dane dłużnika alimentacyjnego oraz udzielić wskazówek mogących pomóc w płynnej egzekucji;
  • przedłożenie dokumentu, który potwierdza tożsamość;
  • załączenie oryginału tytułu wykonawczego posiadającego klauzulę wykonalności do wniosku.

3. Działania komornicze nie przynoszące efektów

Jednym z podstawowych działań komornika jest ustalenie zarobków, majątku oraz miejsca zamieszkania dłużnika. W toku własnych działań musi podjąć wszelkie możliwe czynności, które pozwalają na skuteczną egzekucję.

W jego kompetencji spoczywa między innymi żądanie potrzebnych informacji od: uprawnionego, innych osób, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, czy wszelkich instytucji. W przypadku nie możności namierzenia dłużnika alimentacyjnego, może zwrócić się z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania i pracy do policji. To samo dotyczy banków, gdzie komornik może pozyskać informacje na temat jego oszczędności.

4. Fundusz Alimentacyjny formą wsparcia

W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej, czyli niemożności ściągnięcia należności od dłużnika, z powodzeniem można wystąpić ze specjalnym wnioskiem do gminy, dotyczącym przyznania prawa do świadczeń alimentacyjnych.

Co więcej, osoba ubiegająca się o świadczenia z danego Funduszu Alimentacyjnego, może złożyć wniosek do stosownego organu do którego przynależy dłużnik. W ten sposób może dojść do egzekucji administracyjnej. Należy jednak pamiętać, by załączyć do wniosku zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji komorniczej. Podane wówczas musi być przyczyna, informacje o stanie aktualnym oraz wszelkich działaniach celem egzekucji alimentów. Jeśli nie zostaną dostarczone, gmina zwraca się do komornika, by ten dostarczył je w ciągu maksymalnie 14 dni.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments