Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Istotną kwestią przy zawieraniu umowy jest zabezpieczenie interesów na wypadek niewypłacalności kontrahenta. Warto już wtedy zadbać o stosowny zapis dotyczący dochodzenia roszczeń. Wierzyciel ma pełne prawo zażądać od swojego kontrahenta podpisania oświadczenia, w którym on zgadza się na poddanie egzekucji.

Umowa a zabezpieczenie interesów

Teoretycznie, istnieje możliwość ustanowienia różnorodnych zabezpieczeń. Prawo w pełni na to zezwala. Niemniej jednak przekładając to na praktykę okazuje się, że działanie to jest zbyt drogie, bądź wprost nierealne. W przypadku niemożności pozyskania gwarancji bankowej, bądź ustanowienia hipoteki, warto rozważyć opcję cesji wierzytelności kontrahenta. Niekiedy istnieje możliwość przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenia te nie rzadko są tanie, ale i bezpieczne. Przejawiają również pewien stopień skuteczności.

Niemniej jednak, aby okazały się prawomocne, należy każdorazowo pamiętać o rzetelne, pisemne sporządzenie danych umów. Koniecznością jest również uwzględnienie pewnej daty. Nieodzowna jest również ciągła czujność, gdyż zachowania danego kontrahenta mogą wiele zdradzić, a szybka reakcja może wspomóc prawidłowe działanie. Mowa tutaj chociażby o oznakach nieprawidłowych działań. Podjęcie złej decyzji, bądź nieodpowiednie zabezpieczenie się, może skutkować na przykład pogłębieniem zadłużenia.

Istotne kwestie zawarte w umowie

Prawidłowa umowa powinna zawierać jasno określone uprawnienia wierzyciela względem dochodzenia własnych roszczeń. Jakiekolwiek wątpliwości w późniejszej ocenie nie mogą mieć racji bytu. Niewłaściwe zachowania jednej ze stron nie mogą powodować zachwiania działalności drugiej.

Nakłonienie do oświadczenia

Sytuacją niedopuszczalną jest zmuszenie kontrahenta do złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego poddania się egzekucji. Niemniej jednak istnieje możliwość zwrócenia się z prośbą do niego. Działanie to musi zostać poparte negocjacjami nagminnie występującymi w biznesie.

Oświadczenie stanowi instrument motywacji danego dłużnika względem prawidłowego działania, z kolei wierzycielowi stanowczo poprawia ogólną sytuację. Ponadto upraszcza dochodzenie roszczeń oraz zabezpiecza przed uciążliwymi procesami sądowymi.

Samo poddanie się egzekucji jest ściśle sformalizowane. Konieczne jest w tym celu udanie się do notariusza. Poprawny zapis wszystkich aspektów stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji. Ważne jest opatrzenie tych działań specjalną klauzulą wykonalności. W przypadku nieścisłości sąd może odmówić jej nadania.

Istotny jest również fakt, iż poddanie się egzystencji nie stanowi zabezpieczenia, a jedynie gwarantuje przyspieszenie dochodzenia danych roszczeń.

Prawa wierzyciela

W zaistnieniu stosownej sytuacji, wierzyciel może posiadać dostęp do danych o dłużniku zalegającym ze spłatą zobowiązania. Sprawdzenia dłużnika można nastąpić wyłącznie na żądanie wierzyciela. Ważne, by jego roszczenie wcześniej zostało stwierdzone jednym z możliwych tytułów. Wlicza się tutaj tytuł wykonawczy, bądź egzekucyjny.

Udostępnienie informacji na temat statusu postępowania egzekucyjnego przez odpowiedni organ. Ten ostatni może prowadzić daną egzekucję, bądź być przystosowany do tej działalności w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku potwierdzenia takiego stanu rzeczy, koniecznością jest powiadomienie wierzyciela zarówno o sposobie egzekucji, jak i wysokości powstałych roszczeń. Istotne jest również płynne informowanie go o stanie aktualnej sprawy.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments