Pozew w windykacji sądowej – co warto wiedzieć?

Windykacja sądowa w większości przypadków traktowana jest w charakterze ostateczności. Jednak w sytuacji braku porozumienia się z dłużnikiem nie ma innego wyjścia. Należności należy spłacać i to jest reguła nieodzowna podczas transakcji wszelkiego rodzaju. Aby jednak doszło do windykacji sądowej, koniecznością jest sporządzenie pozwu oraz spełnienie wszelkich formalności, których wbrew pozoru nie jest mało.

Jako, że podstawą w dochodzeniu praw na drodze sądowej jest przygotowanie stosownego pozwu, należy wiedzieć z czego on musi się składać:

  • oznakowanie sądu, do którego zostaje skierowany pozew,
  • imię, nazwisko oraz nazwy stron, a także ich przedstawicieli ustawowych oraz pełnomocników,
  • oznaczenie stosowne do rodzaju pisma – pozew,
  • ściśle określone żądanie, a także w niektórych przypadkach oznaczenie wartości przedmiotu,
  • nadmienienie faktycznych okoliczności, które uzasadniają żądanie,
  • właściwe oznaczenie przedmiotu sporu.

Warto pamiętać, że taki pozew może także zawierać wnioski o:

  • zabezpieczenie powództwa,
  • nadanie wyrokowi powinności natychmiastowej wykonalności,
  • przeprowadzenie rozprawy podczas nieobecności powoda,
  • wszelkie wnioski mające na celu przygotowanie rozprawy.

W przypadku tego ostatniego chodzi między innymi o wezwanie na rozprawę świadków i biegłych, które wskazuje powód. Mowa tutaj również o dokonaniu oględzin, czy poleceniu pozwanemu dostarczenia bezpośrednio na rozprawę dokumentów, które mogą wnieść coś do sprawy.

Sam powód powinien do składanego wniosku dołączyć wszelkie dokumenty, które jasno potwierdzają twierdzenia zawarte w nim. Z powodzeniem można dołączyć oryginały dokumentów, niemniej jednak nie stanowi to konieczności. W przypadku żądania oryginałów można przedłożyć odpisy, które wcześniej zostały potwierdzone przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata. W oryginale muszą być natomiast składane wszelkie weksle, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz czeki.

Pamiętać należy również o tym by uiścić stosowną opłatę związaną ze złożeniem pozwu. Jej wysokość regulowana jest bezpośrednio ustawą dotyczącą kosztów sądowych w różnego rodzaju sprawach cywilnych.

Zanim przedsiębiorca dojdzie do przygotowania pozwu powinien przeanalizować wszelkie możliwości wiążące się z trybami postępowania. Nie rzadko z racji sytuacji jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania nakazowego, uproszczonego lub tez upominawczego. W praktyce jednak zazwyczaj dochodzi do procedury uproszczonej. Wówczas sprawy toczą się zdecydowanie szybciej, a pobierane opłaty sądowe są niższe, aniżeli w trybie zwykłym.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments