Gdy dłużnik nie wywiążę się z umowy

Jednym z warunków poprawnego i płynnego działania przedsiębiorstwa jest jego płynność finansowa. Przede wszystkim każda firma podejmująca współpracę z określonym kontrahentem powinna sprawdzić w jakiej kondycji finansowej ów kontrahent się znajduje. Dodatkowo przedsiębiorstwo powinno zadbać o jakiś system monitorujący swoich kontrahentów (np. terminowość przelewów).

Niezwykle istotną informacją jest również sposób współpracy naszego kontrahenta z innymi przedsiębiorstwami. Powinna zostać również ustalona forma przypominania klientom/dostawcom o zaległościach oraz prowadzenie statystyk dotyczących dotychczasowej współpracy. Wszystkie informacje o kontrahentach są niezwykle istotne i właśnie na ich bazie określa się formę przyszłej współpracy. W Polsce większość firm funkcjonujących na rynku ma większe lub mniejsze problemy z odzyskaniem swoich należności.

Eksperci podkreślają, że wszystkich dłużników możemy skategoryzować i docelowo podzielić na trzy grupy: ryzykantów, oszustów i bankrutów. W zależności od typu dłużnika powinna być dobrana odpowiednia forma postępowania względem niego.

Najliczniejszą grupę stanowią ryzykanci. Ich sposób działania często odnosi się do kategorii tzw. przedawnienia długu. Z reguły są to kontrahenci, którzy dysponują środkami do spłaty zobowiązań, ale najzwyczajniej tego nie robią w terminie. Próbują jak najdłużej odwlec czas spłaty, licząc na zaniechania po stronie swoich wierzycieli. Często właśnie zdarzają się sytuacje, że wierzyciele nie posiadając odpowiednich form monitorowania swoich kontrahentów zapominają o długu lub po prostu nie widzą go w swoich ewidencjach. Najczęściej dochodzi do polubownego rozwiązania sprawy – dłużnik jednak musi czuć presję, że jego wierzyciel cały czas pamięta o zobowiązaniu.

Bardzo dobrym sposobem jest bezpośredni kontakt i częstotliwość przypominania o zobowiązaniach finansowych. Wierzyciel powinien wykazywać się aktywnością, przypominając ciągle dłużnikowi o zaległościach. Skuteczne jest informowanie kontrahenta o konsekwencjach nie wywiązania się z umowy. Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość umieszczenia go w Krajowym Rejestrze Dłużników. W przypadku braku możliwości oddania zobowiązania jednorazowo, warto ustalić swoisty harmonogram spłat.

Jest to forma działania nie do końca korzystna dla wierzyciela, jednak w niektórych przypadkach jedyna, zapewniająca odzyskanie zaległości. W tym miejscu należy również zaznaczyć i wyjaśnić termin wspomnianego wcześniej przedawnienia długu. Określona ustawą definicja oznacza czas po jakim podmiot wierzyciele nie może ubiegać się o swoje zobowiązania przed sądem. Samo zadłużenie nie ulega anulowaniu, a o jego egzekwowanie można ubiegać się w inny sposób.

Kolejna grupę dłużników stanowią oszuści. Cechuje ich przede wszystkim brak chęci i zamiaru uregulowania należności. Sposób ich działania charakteryzuje dobre przygotowanie, przebiegłość oraz nieuchwytność. Odnalezienie ich często generuje duże koszty i zajmuje bardzo wiele czasu. Jednym z najlepszych sposobów odszukania i egzekwowania należności od tego typu dłużników jest zatrudnienie firmy windykacyjnej, która posiada wiele narzędzi przymuszających do spłaty zadłużenia. Przeszkoleni negocjatorzy i specjaliści firm windykacyjnych poprzez kontakt z takim dłużnikiem określają formę i możliwość spłaty powstałego zadłużenia. Informują także zainteresowanych o konsekwencjach wynikających z braku uiszczenia zaległości.

Ostatnia z wyżej wymienionych grup dłużników stanowią bankruci. Można zaryzykować stwierdzenie, że na tle pozostałych grup prezentują się i przedstawiają w bardzo korzystnym świetle. Dzieje się tak dlatego, że z reguły sumiennie podchodzą do różnego rodzaju płatności, ale ze względu na utratę płynności finansowej nie są w stanie ich uregulować. Najczęściej firmy bankrutują poprzez nieumiejętne (niewłaściwe) zarządzanie. Zdarzają się również przypadki losowe, które stawiają przedsiębiorstwa na skraj bankructwa. W przypadku tego typu kontrahentów warto sprawę załatwić polubownie. Najczęściej sprowadza się to do podpisania ugody (wierzyciel może również zdecydować się na zatrudnienie firmy windykacyjnej).

Fakt podjęcia negocjacji i współpracy często jest czynnikiem gwarantującym powodzenie całego przedsięwzięcia. Jest przecież wiele form polubownego załatwienia sprawy. Istnieje możliwość utworzenia harmonogramu spłat, odroczenia terminu uiszczenia zaległości czy redukcja wysokości długu. Każdy tego typu kontrahent powinien być traktowany indywidualnie. Powinny zostać rzetelnie rozpatrzone problemy po stronie dłużnika i wyciągnięte z tego tytułu wnioski, które mogą decydować o pozytywnym załatwieniu i zamknięciu sprawy.

W negocjacjach z dłużnikiem-bankrutem często pomaga określony ustawą wpis o umieszczeniu go w Krajowym Rejestrze Dłużników. Jednak dopóki spłata zaległości przebiega zgodnie z harmonogramem wpis jest widoczny tylko dla wierzyciela i dłużnika. W momencie, gdy zadłużenie zostaje spłacone wpis zostaje usunięty z rejestru. Jednak w sytuacji, gdy kontrahent nie wywiązuje się z ustalonych zobowiązań, wpis zostaje w rejestrze upubliczniony. Jest to bardzo znaczący argument w negocjacjach i często decyduje o pozytywnym zamknięciu sprawy.

Warto jeszcze wspomnieć o regulacjach prawnych związanych z zaangażowaniem firm windykacyjnych. W chwili obecnej można korzystać z usług tych firm na koszt dłużnika. Oznacza to, że firma windykacyjna za swoje usługi i zaangażowanie w sprawę odzyskania należności, kosztami operacyjnymi prowadzenia tego typu działań obarcza dłużnika.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments