Jak odzyskać swoje należności?

Różnice formalne dotyczące przekazania wierzytelności firmom windykacyjnym lub innym podobnym do nich podmiotom mogą mieć znaczenie nie tylko dla pożyczkodawcy, ale również dla dłużnika. Wierzyciel, który chce zaspokoić swoje należności, ma do wyboru trzy drogi: może on dochodzić swoich wierzytelności samodzielnie (np. dzięki własnym oddziałom windykacji), zlecić odzyskanie długu firmie windykacyjnej lub sprzedaż przeterminowaną należność.

Zlecenie odzyskania długu czy cesja wierzytelności?

Usługi windykacyjne realizuje się na podstawie umowy zlecenia. Wierzyciel zawierając taką umowę udziela firmie windykacyjnej pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu i na jego rzecz. Firma windykacyjna jest więc upoważniona do: kierowania wezwań do zapłaty z jednoczesnym powiadomieniem dłużnika o możliwość skierowania jego sprawy na drogę sądową i egzekucyjną, a także o możliwości dopisania go do bazy nieuczciwych kredytobiorców, negocjowania z zadłużonym w sprawie warunków spłaty wierzytelności, zawierania z nim ugody, odbierania od niego wszelkiej dokumentacji potwierdzającej spłatę zadłużenia oraz przyjmowania zabezpieczeń spłaty wierzytelności oraz wielu innych działań mających na celu wyegzekwowanie należności.

Dla dłużnika firma windykacyjna jest przedstawicielem wierzyciela. Udzielenie pełnomocnictwa firmie windykacyjnej nie oznacza jednak, że spraw związanych z oddaniem długu nie można już ustalać bezpośrednio z wierzycielem. Jedynie oświadczenie, że sprawą zajmuje się windykator sprawia, że tylko z nim dokonane ustalenia będą wiążące dla dłużnika. W przypadku braku skuteczności działań mających na celu zawarcie ugody, sprawa trafia do sądu. Przygotowanie pozwu i branie udziału w postępowaniu leży po stronie firmy windykacyjnej, jednak koszty procesu pokrywa wierzyciel.

Cesja wierzytelności polega natomiast na przeniesieniu bez zgody dłużnika wszystkich praw związanych z jego długiem na rzecz osoby trzeciej. Wraz z wierzytelnością przekazywane jest również roszczenie o zapłatę zaległych odsetek. Cesja taka będzie skuteczna jedynie wtedy, gdy dłużnik nie wyłączył wcześniej możliwości zbycia powstałych należności lub gdy nie zastrzegł prawa do uprzedniego wyrażenia zgody na cesję. Warto podkreślić, że wierzytelności potwierdzone pismem, muszą być przekazywane również w formie pisemnej.

Do momentu poinformowania dłużnika o cesji wierzytelności, zapłata dokonana na rzecz wierzyciela-cedenta jest skuteczna względem nabywcy, czyli cesjonariusza. Natomiast po zawiadomieniu dłużnika o dokonanym przelewie, ma on prawo do podniesienia zarzutów, które przysługiwały mu przeciwko roszczeniom cedenta. Ponadto ma on prawo do potrącenia swoich zobowiązań z wierzytelności cedenta, jeśli tylko nie stały się one wymagalne później niż wierzytelność, która jest przedmiotem cesji.

Dla dłużnika istotne jest przede wszystkim to, że nabywca wierzytelności stanie się jego wierzycielem. Od dnia, w którym dłużnik zostanie zawiadomiony o cesji, co do której nie ma żadnych zarzutów, wszelkie sprawy związane ze spłatą zadłużenia, musi on uzgadniać z nowym wierzycielem. Brak porozumienia w tych kwestiach spowoduje, że wierzyciel będzie mógł dochodzić spłaty zadłużenia na tych samych zasadach co cedent. Ponadto biorąc pod uwagę, że właścicielem długu staje się firma windykacyjna, możemy mieć pewność, że sprawa szybko znajdzie swój finał w sądzie, a w następnej kolejności u komornika.

Zbycie wierzytelności może mieć charakter trwały (tak jak umowa sprzedaży) lub czasowy (jak przy umowie tzw. przelewu powierniczego). Skutkiem wybrania pierwszej opcji jest definitywne, bezpowrotne przekazanie praw do wierzytelności za uiszczeniem określonej zapłaty. W drugim przypadku cesja odbywa się bez zapłaty ze strony firmy windykacyjnej. Obie strony w takiej sytuacji umawiają się, że wierzytelność zostanie zwrócona (przez tzw. cesję zwrotną), gdy windykacja okaże się bezskuteczna lub gdy nabywca zapłaci określoną kwotę po wyegzekwowaniu długu. Najczęściej wynagrodzenie firmy windykacyjnej jest naliczane od sumy odzyskanych długów, dlatego jej działania są skoncentrowane na efektywności i szybkim docieraniu do dłużników. Nie jest więc istotne w oparciu o który rodzaj umowy działają.

Dane osobowe dłużników

Z działaniami windykatorów nierozerwalnie łączy się kwestia przekazywania danych osobowych dłużników. Zgodnie ze stanowiskiem GIODO przekazywanie tego typu informacji firmom windykacyjnym nie jest łamaniem prawa – bez względu na to czy ich praca odbywa się na podstawie umowy zlecenia, czy też na podstawie przelewu wierzytelności. Zleceniodawcy muszą jednak pamiętać, że podczas powierzania spraw do windykacji, powinni oni wydać firmie windykacyjnej stosowne upoważnienie, które zezwoli na wykorzystywanie danych dłużnika do prowadzenia czynności nakierowanych na odzyskanie wierzytelności.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments