Rozdzielność majątkowa a odzyskanie długów

Wierzyciele mogą domagać się, by sąd ustanowił rozdzielność majątkową małżonków. Paradoksalnie może ułatwić im to ściągnięcie zaległych zobowiązań od jednego z nich. Rozdzielność pozwala bowiem dochodzić wierzycielom roszczeń z całego majątku osobistego dłużnika, a więc także z tej części, która niegdyś stanowiła wspólną własność męża i żony. Brak rozdzielności powoduje, że wierzyciel może wnosić jedynie o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Sąd może jednak odrzucić taki wniosek, jeśli nie zostanie on poparty dowodami w postaci dokumentów urzędowych i prywatnych, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym należność powstała za zgodą małżonka osoby zadłużonej lub w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto może wnioskować o ogłoszenie rozdzielności majątkowej?

Sąd może orzec o rozdzielności majątku wspólnego na wniosek męża, żony lub wierzyciela jednego z nich. Orzeczenie takie można wydać jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Wniosek jednego z małżonków musi być jednak poparty poważnymi powodami. Wierzyciel natomiast ma prawo wystąpić o ustanowienie rozdzielności majątkowej swojego dłużnika, gdy wysoce prawdopodobne jest, że pozwoli to na zaspokojenie jego roszczeń stwierdzonych tytułem wykonawczym.

Wnioski o ustanowienie rozdzielności majątkowej współmałżonków są rozpatrywane przez sąd rejonowy. Na miejsce rozstrzygnięcia sprawy nie ma więc wpływu wartość majątku małżeństwa (czyli przedmiot sporu), a jedynie miejsce ich zamieszkania. Rozdzielność powstaje w dniu ogłoszenia wyroku przez sąd. Istnieje jednak kilka odstępstw od tej reguły – rozdzielność powstaje wówczas z datą wcześniejszą niż dzień rozpoczęcia postępowania sądowego. Może to być na przykład okoliczność, w której mąż i żona żyli w faktycznej separacji i nie współdziałali w podejmowaniu decyzji dotyczących ich majątku – jedno z nich mogło w tej sytuacji stworzyć realne zagrożenie dla wspólnych interesów majątkowych. Na orzeczenie żadnego wpływu nie ma jednak fakt, czy rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały czy też nie.

Ochrona interesów wierzycieli

Celem zniesienia wspólnoty majątkowej nie może być pokrzywdzenie wierzycieli jednego z małżonków poprzez utrudnienie lub uniemożliwienie mu zaspokojenia jego roszczeń. Sąd ma więc obowiązek dokładnego sprawdzenia czy wytoczone powództwo nie będzie kolidowało z interesami wierzycieli, np. powodowało obejście przepisów o odpowiedzialności majątkiem wspólnym za długi jednego z małżonków. Trzeba także podkreślić, że poniesienie strat na skutek działalności gospodarczej zaakceptowanej przez drugiego małżonka, nie wystarczy, by sąd ustanowił rozdzielność majątkową.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments