Sprawdź czym jest RDN – Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Wszyscy wierzyciele dobrze wiedzą, że najlepszym sposobem na ciągłe utrzymanie płynności finansowej opiera się na zapobieganiu powstawania jakichkolwiek zaległości w płatnościach. Duże znaczenie w tej dziedzinie ma również weryfikacja kontrahenta w RDN, czyli Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Zmniejsza to jednocześnie ryzyko rozpoczęcia współpracy z niesolidnym partnerem.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to tak naprawdę część Krajowego Rejestru Sądowego. Bardzo ważne jest to, by nie mylić do z Krajowym Rejestrem Dłużników, gdyż to typowo prywatny rejestr. RDN wprowadzono już w 1997 roku, więc swoją działalnością obejmuje wielu dłużników.

Aby dokonać wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, należy złożyć wniosek w charakterze wierzyciela, który posiada tytuł wykonawczy, przeciwko osobie fizycznej, która nie zapłaciła wymaganej należności w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia danego świadczenia. Sąd wpisuje z urzędu do RDN między innymi:

  1. Osoby, które wykonują działalność gospodarczą, w sytuacji, w której ogłoszono upadłość, bądź też gdy wniosek względem ogłoszenia upadłości został oddalony prawomocnie z powodu niewystarczającej ilości majątku niewypłacalnego dłużnika względem zaspokojenia kosztów postępowania. Możliwe jest to również wówczas, kiedy doszło do umorzenia egzekucji sądowej bądź administracyjnej względem której była prowadzona. Powodem tego może być fakt, że pozyskana suma nie będzie wyższa, aniżeli wszelkie koszta egzekucyjne.
  2. Wszystkich wspólników, którzy ponoszą swoim majątkiem odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wyłącza się jednak tutaj komandytariuszy będących w spółce komandytowej. Niemniej jednak chodzi tutaj wyłącznie o sytuację, w której ogłoszono upadłość, bądź też wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony.
  3. Dłużników, którzy ewidentnie zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w oparciu o tryb kodeksu postępowania cywilnego względem postępowania egzekucyjnego.
  4. Wszelkie osoby, które zostały przez sąd pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, bądź też pełnienia funkcji jednego z członków rady nadzorczej, reprezentanta oraz pełnomocnika w handlowej spółce, spółdzielni, lub przedsiębiorstwie państwowym.
  5. Osoby, które zostały obciążone obowiązkiem alimentacyjnym, a ich zaległość przekracza już okres 12 miesięcy.

Warto również wiedzieć, że Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest dostępny do wglądu dla każdego, czyli jest w pełni jawny. Nie podlegają jednak obowiązkowi względem ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do wykreślenia dochodzi dopiero po 10 latach od dokonania wpisu, bądź też w przypadku uchylenia, czy zmiany postanowienia. Ponadto, dłużnik może z powodzeniem starać się o wcześniejsze wykreślenie z rejestru, niemniej jednak musi usunąć wszystkie przyczyny, które doprowadziły do wpisu. Aby to uczynić musi złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego.

Ponadto, aby dokonać wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, wierzyciel musi dokonać zapłaty rzędu 300 złotych. Warto jednak wiedzieć, że wpis ten motywuje dłużnika do natychmiastowej spłaty zobowiązania. Stad, w przypadku znaczącego długu, warto stworzyć sobie nieco wysoki koszt.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments