Termin i forma egzekwowania długu

Istnieje wiele sposobów na odzyskanie należności od swoich kontrahentów, ale żaden nie daje stuprocentowej gwarancji odzyskania należnych pieniędzy. Przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na samodzielne działanie w celu odzyskania należności od dłużnika lub zatrudnić profesjonalną firmę windykacyjną, która odzyska pieniądze. Niezwykle istotny jest czas – firmy powinny jak najszybciej podejmować tego typu działania. Ważne jest również, aby dokumentacja potwierdzająca dług była zbierana i archiwizowana.

Windykacja miękka

Rozpoczynając proces dochodzenia należności można zacząć od najprostszej formy – umieszczenie dłużnika w odpowiednim rejestrze Biura Informacji Gospodarczej (tzw. miękka windykacja). Jest kilka warunków jakie należy spełnić, aby umieścić dłużnika na tego typu liście. Po pierwsze należy podpisać umowę z którymś z biur informacji. Należy również uiścić opłatę abonamentową, która jest określona w umowie. Inne kwestie dotyczą wysokości zobowiązań o jakie zainteresowany się ubiega. Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorstwo minimalna kwota o jaką może ubiega się wierzyciel musi wynosić 500 złotych. Jeśli jest to osoba fizyczna stawka wynosi 200 złotych.

Kolejny warunek dotyczy poinformowania dłużnika. 30 dni przed fizycznym umieszczeniem go w rejestrze, należy go o tym zamiarze powiadomić. Jest jeszcze jedna kluczowa kwestia – opóźnienie w spłacie zaległości nie może być mniejsze niż 60 dni. Istotnym jest, że sam wpis nie jest równoznacznym z dochodzeniem zapłaty. Jest to raczej forma oddziaływania na wyobraźnię dłużnika, który będąc wpisanym na tego typu listę może mieć problemy np. z uzyskaniem kredytu. Cały czas wierzyciel może upominać się o odzyskanie należności od dłużnika drogą pocztowa lub telefoniczną.

Specjalistyczne działania

Druga formą odzyskiwania należnych pieniędzy jest wynajęcie profesjonalnej firmy, która jest wyspecjalizowana w tego typu działaniach. Są to zazwyczaj kancelarie adwokackie lub firmy windykacyjne. Tego typu działania wiążą się z kosztami – przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne decydujące się na taki krok muszą zapłacić wymaganą prowizję. Najczęściej jest to określony procent od sumy należności. Jest to jednak bardzo wygodna forma dochodzenia należności, ponieważ wszelkie prawno-formalne procedury nie leżą już w gestii zainteresowanego wierzyciela. Każde przedsiębiorstwo czy osoba fizyczna może ubiegać się o spłatę zadłużenia samodzielnie.

Na początku należy zacząć od wysyłania monitów przypominających o spłacie. Jeśli te zabiegi nie pomagają należy całą sprawę zgłosić do sądu i starać się o tytuł wykonawczy, który później jest podstawą egzekucji. Wszystkie te działania są również związane z kosztami. Wnosząc sprawę do sądu należy zapłacić wadium, którego wysokość jest ściśle uzależniona od wysokości zadłużenia. Jeżeli zapadnie przy okazji decyzja o wynajęciu prawnika, należy również doliczyć jego honorarium, które także często jest zależne od kwoty o jaką upomina się wierzyciel. Warto wcześniej przeanalizować całą sytuacje, aby sprawdzić czy tego typu przedsięwzięcia będą opłacalne. Małe kwoty o które ubiega się wierzyciel, mogą się nie kalkulować w tego typu rozwiązaniach.

Sprzedaż sposobem na zwrócenie płynności

Innym sposobem odzyskiwania zaległości jest sprzedaż wierzytelności. Należy znaleźć innego przedsiębiorcę lub windykatora, który odkupi zobowiązanie. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie odzyska się całości należności, a tylko niego część – osoba prawna, która decyduje się na krok odkupienia długu ma również zamiar na nim zarobić. Nie jest jednak prostą sprawą sprzedać wierzytelność. Każdy dłużnik jest skrupulatnie sprawdzany pod kątem możliwości przyszłej spłaty. Jeżeli okaże się, że jest bankrutem lub instytucją, która może mieć problemy ze spłatą, nikt z reguły nie zdecyduje się na kupno zobowiązań. Istotny również jest termin przeterminowania umowy. Kupujący zobowiązanie nie zdecyduje się na zakup jeżeli istnieje ryzyko przedawnienia.

Wierzyciel nie powinien zbyt długo czekać na spłatę należności od jego kontrahentów. Z reguły jest tak, że im dłuższy okres oczekiwania na spłatę, tym mniejsze szansę na odzyskanie pieniędzy. Istotne jest zawieranie punktów w umowach z klientami, które podkreślają konsekwencję nieterminowego wywiązywania się ze zobowiązań. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe koszty, które są konsekwencją nieterminowych spłat. Najprostszym przykładem jest zawieranie umów kredytowych z bankami, które zawsze w ten sposób zabezpieczają się przed brakiem terminowości swoich klientów.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments