Ugoda w sądzie

Wierzyciele mogą dochodzić spłaty swoich długów na dwa sposoby: polubownie – nakłaniając dłużnika do spłaty podczas negocjacji lub na drodze sądowej – jest to opcja dużo bardziej nieprzyjemna i stresująca dla obu stron postępowania. Należy jednak pamiętać, że jest jeszcze jeden sposób na rozwiązanie sporu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Łączy on w sobie elementy negocjacji z postępowaniem sądowym i prowadzi do zawarcia ugody przed sądem.

Kto może złożyć wniosek o zawarcie ugody?

Bez względu na wysokość zadłużenia wniosek o zawarcie ugody składa się w sądzie rejonowym, w którego okręgu mieszka dłużnik lub ma siedzibę wierzyciel. Praktyka pokazuje, że z wnioskiem takim występują tylko wierzyciele, chociaż nie ma przeszkód prawnych, które uniemożliwiałyby taki krok dłużnikom. Trzeba również podkreślić, że opłata sądowa za złożenie wniosku jest niska i wynosi jedynie 40 złotych. Dłużnicy z reguły nie tylko nie chcą korzystać z takiej możliwości, ale również często nie stawiają się w sądzie na posiedzeniu pojednawczym, mimo że mogłoby przynieść im to bardzo duże korzyści.

Korzyści dłużnika

Dłużnik idąc do sądu na posiedzenie pojednawcze ma niepowtarzalną szansę na spotkanie się z wierzycielem lub jego reprezentantem. Obydwie strony mogą więc spokojnie przedyskutować problem, przedstawić swoje racje i stanowiska, a osoba zadłużona może także opisać swoją aktualną sytuację życiową i majątkową. Dialog ten w znacznym stopniu ułatwia dojście do porozumienia, a czasem pomaga dłużnikowi także w wynegocjowaniu korzystniejszych warunków spłaty wierzytelności. Ponadto należy podkreślić, że celem posiedzenia jest przede wszystkim zawarcie ugody. Już z samego jej pojęcia wynika jasno, że obie strony muszą poczynić wzajemne ustępstwa.

W praktyce oznacza to, że wierzyciel może: zrezygnować z zapłaty części długu, rozłożyć płatność na niższe raty, wydłużyć okres płatności itp. Dłużnik zyskuje również pewność, że wierzyciel będzie musiał dotrzymać warunków zawartej ugody, gdyż ich wykonywanie będzie podlegało kontroli sądowej. Sąd nie dopuści także do sytuacji, w której umowa będzie zawierać zapisy niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Ponadto osoba wezwana do zawarcia ugody sądowej z wierzycielem nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Porozumienie

Gdy pomimo próby strony nie ułożą się ze sobą, sąd orzeknie, że do ugody nie doszło i sprawa zakończy się. Jeśli jednak strony zdecydują się na porozumienie, jego treść zostanie zapisana w protokole, a strony będą musiały przestrzegać jego zasad. Warto jednak pamiętać, że jeśli dłużnik pomimo zawarcia ugody, nie będzie wywiązywał się z jej zapisów, wierzyciel na prawo wystąpić o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.

W przypadku braku porozumienia, wierzyciel decyduje się zazwyczaj na skierowanie sprawy na drogę procesu cywilnego i nie podejmuje już negocjacji z dłużnikiem. Ponadto dłużnik jest wtedy zobowiązany do zwrotu wierzycielowi kosztów związanych m.in.: z zastępstwem adwokackim i opłatami sądowymi. Oznacza to, że zawarcie ugody jest zwykle przyjemniejszym i korzystniejszym dla dłużnika rozwiązaniem.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments