Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Coraz częściej można spotkać się z nieuczciwymi kontrahentami, którzy utrudniają poprawne funkcjonowanie w obrocie. Ich niechęć względem uregulowania należności nie rzadko powstrzymuje innych przed możliwościami nowych inwestycji. W zaistniałej sytuacji, możliwe jest dochodzenie własnego roszczenia w sądzie. Działanie to jest pełnoprawne. W przypadku przychylności sądu oraz wydania specjalnego orzeczenia zasądzającego roszczenie, z powodzeniem można przejść do egzekucji danego roszczenia.

Aby doszło do rozpoczęcia procedury egzekucyjnej konieczne jest złożenie wniosku o wszczęcie określonej egzekucji. Wierzyciel może złożyć go zarówno u komornika, jak i właściwego sądu. Pamiętać jednak należy, że owy wniosek jest koniecznością. W przypadku spraw mogących zostać wszczętych z urzędu, może dojść do wszczęcia egzekucji z urzędu, już na żądanie sądu instancji pierwszej. Mowa tutaj jednak o sprawie, którą rozpoznawał ten ostatni. Wówczas kieruje on żądanie do stosownego sądu, bądź też komornika.

Podmioty, które mogą wszcząć egzekucję znajduje się również między innymi wszelkie uprawnione organy. W egzekucji wniosek, czy też żądanie przeprowadzane z urzędu musi posiadać świadczenie, którego spełnienie musi nastąpić, ale również pamiętać należy o sposobie egzekucji.

Załącznikiem do wniosku, czy też żądania musi koniecznie być tytuł wykonawczy. Jest nim stosowne orzeczenie sądowe zaopatrzone w klauzulę wykonalności. W przypadku zapadnięcia roszczenia w postępowaniu upominawczym, elektronicznym, wniosek może być złożony bezpośrednio do komornika, niemniej jednak również za pomocą systemu teleinformatycznego, który obsługuje elektroniczne postępowanie upominawcze.

W ostatnim, wspomnianym przypadku, ważne jest to, by dołączyć do wniosku również dokument uzyskany z teleinformatycznego systemu, który umożliwia organowi egzekucyjnemu rzetelną weryfikację istnienia, ale także treści danego tytułu. Co więcej, w przypadku wszczęcia postępowania elektroniczną drogą wskazać należy tytuł wykonawczy. Celowość tego działania sprowadza się do usprawnienia oraz przyspieszenia wszelkich procedur. Jako, że jest to działanie bardzo istotne, nie odbywa się bez kontroli. Przepisy nakładają na konkretnego komornika obowiązek weryfikacji treści przedłożonego dokumentu, który pozyskano z systemu teleinformatycznego.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments