Wszyscy wierzyciele mają te same prawa

Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych sprawiły, że wszyscy wierzyciele – zarówno pierwotni jak i wtórni – mają równe prawa. Każdy z nich może dopisać do BIG-u informację o nieuczciwym dłużniku – bez względu na to, z jakiego tytułu prawnego wynika wierzytelność. Dotyczy to więc nie tylko bezpośrednich umów z dłużnikiem, ale i cesji wierzytelności, czynu zabronionego czy regresu.

Dzięki zmianom w ustawie zakończyła się dyskryminacja wierzycieli, którzy nie mogli do tej pory korzystać z usług Biura Informacji Gospodarczej i wykorzystywać zamieszczania w nim wpisów do odzyskiwania zaległych należności. Nowelizacja ustawy przyniosła ze sobą także inną korzyść – niezwykle ważną dla instytucji udzielających kredytów: więcej podmiotów ma bowiem szansę na zdobycie informacji o dłużnikach niezasługujących na zaufanie i na wycofanie się ze współpracy z nimi. Ponadto dane o dłużnikach mogą być przekazywane np. funduszom sekurytyzacyjnym, które zajmują się odkupywaniem nieuregulowanych wierzytelności od banków.

Nie tylko źli dłużnicy

Zmiany w ustawie umożliwiły również tworzenie list „dobrych dłużników”, czyli takich, którzy terminowo spłacili swoje zobowiązania. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą w ten sposób budować dobrą historię płatniczą, która może zadecydować w przyszłości o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie kolejnego kredytu.

Dodaj niesolidnego pracodawcę do bazy BIG

Nowe prawo umożliwia osobom fizycznym dopisywanie do bazy BIG niesolidnych pracodawców, deweloperów czy firm ubezpieczeniowych. Muszę one jednak posiadać przeciwko danym podmiotom tytuły wykonawcze, czyli wykonalne orzeczenia sądu. Możliwość taka jest niebywale ważna dla konsumentów i pracowników, którzy mieli do tej pory bardzo duże problemy z wyegzekwowaniem swoich należności. Często działania sądowe okazywały się w ich przypadku bezskuteczne (mimo wyroku potwierdzającego obowiązek spłaty długu), natomiast umieszczenie w BIG nierzetelnego pracodawcy czy przedsiębiorcy może spowodować, że ureguluje on zobowiązanie, gdyż w przeciwnym razie nie uda mu się uzyskać kredytu czy leasingu.

Wymiana danych

Warto także podkreślić, że BIG ma prawo wymieniać informacje o dłużnikach z innymi podobnymi mu podmiotami, które działają na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Umożliwia to rodzimym przedsiębiorcom pozyskiwanie danych o ich zagranicznych kontrahentach za pośrednictwem krajowego BIG. Ponadto osoby fizyczne, które przebywają poza granicami kraju mogą posługiwać się historią kredytową stworzoną nad Wisłą, by wziąć kredyt w innym kraju. Analogicznie można wykorzystać dane o sumiennie spłaconej pożyczce w Niemczech, by kupić samochód na raty w Polsce.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments