Wyłączenie komornika z egzekucji – czy jest możliwe?

Wierzyciel ma prawo do domagania się wyłączenia danego komornika od prowadzenia egzekucji. W tym ważkim celu koniecznością staje się złożenie wniosku u komornika. Ten z kolei zobowiązany jest do przekazania go stosownemu sądowi rejonowemu, przy którym wciąż działa.

Praca komornika, który prowadzi wszelkie postępowania egzekucyjne wiąże się z koniecznością zachowania bezstronności. Co więcej, jego działanie poparte musi być aktualnymi przepisami prawa. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zasady te są nagminnie łamanie. Wówczas może dojść do wyłączenia danego komornika. Może do niego dojść na wniosek samego komornika, ale również dłużnika, czyli strony postępowania egzekucyjnego. Ostateczną decyzję jednak podejmuje sąd.

Możliwe przesłanki wyłączenia na wniosek

Jedną z podstawowych przesłanek, jaka prowadzi do wyłącznie wniosku, jest brak bezstronności. Innymi słowy, stronniczość komornika prowadzi do konieczności odsunięcia go od danego postępowania egzekucyjnego. Podobnie dzieje się w przypadku wystąpienia pomiędzy komornikiem a jedną ze stron powiązania, które może prowadzić do bezstronności. Mowa tutaj zarówno o powiązaniach gospodarczych, jak i emocjonalnych, na przykład przyjaźnie, czy wręcz odwrotnie – nasilona nienawiść.

Wyłączenie komornika w oparciu o moc prawną

Wyłączenie komornika nie musi odbyć się tylko i wyłącznie z powodu złożonego wniosku. Z mocy prawa również może dojść do jego usunięcia. Mowa tutaj o sprawach, w których:

  • komornik jest stroną, bądź pozostaje z jedną stroną w stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jego obowiązki, czy też prawa;
  • sprawa objęta egzekucją komornika dotyczy jego małżonka lub krewnych;
  • dana sprawa dotyczy osób przysposobionych, bądź objętych opieką komornika;
  • komornik ten był, bądź nadal jest pełnomocnikiem jednej ze stron.

Powyższe powody wyłączenia są obecne również po ustaniu zasadnego małżeństwa, przysposobienia, czy też opieki, bądź kurateli.

Wyłączenie komornika w praktyce

Zazwyczaj wyłączenie komornika następuje na wniosek jednej ze stron. On sam również może go złożyć. Niezależnie od formy, należy go przekazać do sądu w terminie nie dłuższym niż trzy dni.

Wraz z przekazaniem wniosku do sądu, komornik jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się względem zarzutów strony. Musi potwierdzić, bądź zaprzeczyć istnienie przesłanki mającej wyłączyć go z egzekucji. Sąd z kolei w ciągu 7 dni musi podjąć decyzję. To właśnie w niej odmawia wyłączenia komornika, bądź też automatycznie wyłącza go od danej egzekucji. Niemniej jednak w przypadku drugiego wariantu, musi od razu wskazać nowy organ egzekucyjny, który obejmie postępowanie egzekucyjne.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments