Poszukiwanie majątku dłużnika

W toku całego dochodzenia, największym utrudnieniem dla wierzyciela jest zazwyczaj ustalenie majątku dłużnika, który może stanowić przedmiot egzekucji. Aktualnie, wierzyciele mają wiele możliwości oraz instrumentów, które pozwalają na ustalenie majątku dłużników. Swoje działania może wykorzystać zarówno podczas oficjalnego postępowania egzekucyjnego, jak i jeszcze przed nim. Dużym udogodnieniem jest skorzystanie z możliwości komorniczych za wynagrodzeniem. Ich skuteczność poszukiwania majątku danego dłużnika dodatkowo wzrasta.

Konieczność umorzenia egzekucji?

Dotychczas w przypadku przewidzenia braku możliwości ustalenia majątku dłużnika, koniecznością było umorzenie postępowania egzekucyjnego. Aktualnie, wierzyciel może czerpać pomoc od komornika za wynagrodzeniem, który sprawnie może poszukiwać danego majątku.

Pamiętać jednak należy, że dany komornik nie musi poddać się danemu poszukiwaniu. Jedynymi wyjątkami są egzekucje z tytułu alimentów, grzywien oraz wierzytelności, które zostały zabezpieczone zastawem rejestrowym. W pierwszym przypadku, komornik musi ustalić między innymi: zarobki, stan majątkowy oraz miejsce zamieszkania dłużnika. W przypadku postępowania egzekucji kar pieniężnych, grzywien, czy opłat sądowych, komornik musi wyłącznie doszukać się majątku dłużnika. Z kolei w przypadku egzekucji o świadczenia, które przekraczają 20 tysięcy złotych, komornik zobowiązany jest do uzyskania informacji na temat zastawu oraz zastawnika. Musi również zawiadomić zastawnika zastawu rejestrowanego o wszczęciu egzekucji komorniczej.

Samochód częścią majątku

W przypadku egzekucji wobec pojazdu mechanicznego, do którego dłużnik nie wydał dowodu rejestracyjnego, komornik musi sprawdzić, czy aby nie doszło do obciążenia go zastawem rejestrowym. W przypadku potwierdzenia tej informacji, musi natychmiast zawiadomić zastawnika o wszczęciu egzekucji. Niemniej jednak, jeżeli doszło do zastawu rejestrowego, nie może dojść do sprzedaży wcześniej aniżeli po upływie jednego tygodnia od zawiadomienia zastawnika.

Proces ustalania majątku

Poszukiwanie skrywanego majątku dłużnika staje się coraz przystępniejsze. Jedną z możliwości jest zlecenie poszukiwania komornikowi w oparciu i specjalne wynagrodzenie. Skuteczna windykacja w jego wykonaniu może mieć miejsce dzięki współpracy z różnymi służbami oraz instrumentami prawnymi.

Metoda ta jest najczęściej stosowana przez wierzycieli korporacyjnych. W ich przypadku ryzyko zaistniałej, trudnej sytuacji może wielokrotnie mieć miejsce. W kompetencji wierzyciela spoczywa ocena skuteczności egzekucji oraz przeliczenia jej kosztów względem zadłużenia. Istotne jest to, że może on oczekiwać od organu egzekwowanego prowadzącego egzekucję danych, czy przeciwko dłużnikowi jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. W przypadku potwierdzenia tego faktu, organ musi powiadomić wierzyciela zarówno o sposobach egzekucji, jak i wysokości danych roszczeń. Istotne jest również podanie aktualnego stanu sprawy.

Wniosek a wyjaśnienie

Dłużnicy mogą posiadać zadłużenia w wielu źródłach. W wielu przypadkach dany komornik dysponuje już informacjami na temat danego dłużnika z poprzednich postępowań egzekucyjnych, które zlecili inni wierzyciele. W przypadku braku rentowności, stosowne ostrzeżenie wierzyciela, uchroni go przed kosztami związanymi z całym postępowaniem. Informacje te może otrzymać już podczas złożeni wniosku.

W przypadku braku powołania komornika za wynagrodzeniem oraz niemożności przez wierzyciela wskazania majątku celem zaspokojenia zadłużenia, następuje wezwanie dłużnika do złożenia stosownych wyjaśnień. By jednak do tego doszło, wierzyciel musi wykazać niemożność wskazania przedmiotów mogących stanowić cel egzekucji.

W przypadku złożenia przez komornika danego wniosku, dłużnik musi złożyć wyjaśnienia względem zakresu sposobu egzekucji wskazanej przez wierzyciela. Niemniej jednak nie jest to tożsame z koniecznością ujawnienia całego majątku dłużnika.

Różnorodność źródeł informacji

Aktualnie, komornik może od uczestników postępowania żądać złożenia wyjaśnień. Prawo, pozwala mu również na czerpanie informacji bezpośrednio od:
• organów administracji publicznej,
• organów rentowych,
• banków,
• spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
• przedsiębiorstw maklerskich,
• organów spółdzielni mieszkaniowych,
• zarządów wspólnot mieszkaniowych,
• instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu,
• podmiotów zarządzających mieszkaniami oraz lokalami użytkowymi.

Uchyleniem od wykonania tego żądania jest możliwość odmówienia przedłożenia dokumentów, bądź złożenia zeznań w roli świadka. Pamiętać należy, że w przypadku celowego odmówienia przedłożenia dokumentów, bądź złożenia fałszywych zeznań, komornik może nałożyć na daną osobę grzywnę w wysokości pięciuset złotych. W przypadku utrudnienia ustalenia pracownika do złożenia zeznań, karze podlega kierownik danej firmy. Niemniej jednak przysługuje mu złożenie stosownych wyjaśnień.

Grzywna komornicza

Komornik jest zobowiązany doręczyć wypis postanowienia dotyczącego ukarania grzywną zarówno osobie ukaranej, jak i stronom oraz prokuratorowi. Postanowienie komornika w tym przypadku podlega egzekucji sądowej bez wzmianki zawierającej klauzuli wykonalności. Ukaranie nie zwalnia od odpowiedzialności karnej w związku z niedopełnieniem, bądź przekroczeniem obowiązków służbowych. Co więcej, komornik może żądać zaliczki, celem pokrycia kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych informacji.

Innymi słowy, w niektórych przypadkach poszukiwanie majątku dłużnika, może wiązać się z wysokimi kosztami. Mimo, że opłaty związanie z postępowaniem egzekucyjnym komornik nakłada na dłużnika, to tymczasowo dane wydatki ponosi wierzycie. Warto pamiętać, że wydatki te nie są pokrywane przez kancelarię komornika.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments